Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi

Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi

Arkadaşlar A. Şebnem SOYSAL, Aylin İLDEN KOÇKAR, Emel ERDOĞAN, Selahattin ŞENOL ve Kıvılcım GÜCÜYENER’in birlikte hazırladıkları makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

Öğrenme yaşam boyu devam eden, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir konuda uzmanlaşmayı değil, duygusal gelişmeyi, toplumsal etkileşimi ve kişilik gelişimini de içeren çok yönlü bir süreçtir. Bu süreçte ortaya çıkan aksaklıklar kişinin tüm yaşantısını etkileyebilmektedir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yalnızca akademik başarıda düşüklük görülmez, tüm yaşam alanları sorundan etkilenir. Bu nedenlerle öğrenme güçlüğünün; zihinsel işlevler üzerindeki etkilerini anlama çabası beraberinde dikkat, algılama ve yorumlama yetilerinin değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılabilecek test bataryalarının geliştirilmesine yol açmıþtır. Bu bataryalar içerisinde yer alan en etkin testlerden biri Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’dir (WISC-R).

Bu araştırma, WISC-R alt ölçeklerinin özgül öğrenme güçlüğünü değerlendirebilme gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda, özgül öğrenme güçlüğünün dikkat ve algılama süreçleri üzerindeki etkilerini görmek ve ilgili özellikleri ölçen WISC-R alt ölçeklerinin grup ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak özgün profilinin çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırma, bir yıllık bir süre içerisinde Gazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ünitesi ile Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’na; dikkat dağınıklığı, okul başrısında düşüklük, artikülasyon bozukluğu, öğrenme ve algılama güçlüğü yakınmaları ile başvuran, DSM-IV tanı ölçütlerine göre özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış olan, herhangi bir psikiyatrik bozukluğun eşlik etmediği, nörolojik bozukluğu olmayan, herhangi bir ilaç kullanmaya başlamamış 20 çocuk ile, yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey açısından benzer özelliklere sahip, daha önce herhangi bir psikolojik rahatsızlık geçirmemiş, 20 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırma ve kontrol gruplarında yer alan deneklerden toplanan WISC-R puanlarının grup ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla her alt test için 2 (Grup: Araştırma Grubu, Kontrol Grubu) x 2 (Cinsiyet) Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda cinsiyet ve grup ortak etkisi gözlenmemiştir. Yapılan basamaklı Çoklu Regresyon Analizi sonucunda Sözel Zeka Bölümünün WISC-R alt testleri arasında öğrenme güçlüğünün en iyi yordayıcısı olarak bulunmuştur. Yapılan bir çok çalışma gibi bu çalışma da WISC-Rnin özgül öğrenme güçlüğü için ayırıcı niteliğe sahip olduğu sonucunu destekler niteliktedir. Ancak testte okuma ve yazma gibi özgün öğrenme yetileri test edilmediğinden bu alanlara yönelik olarak hazırlanmış nöropsikolojik testlerle desteklenmesi özgül öğrenme güçlüğünün tanı ve tedavisinde yeni bakış açılarının kazanılmasını sağlayacaktır.

Makalenin tamamı için TIKLAYINIZ.

 

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir