Özel Yetenekli Öğrencilerde İnternet ve Oyun Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

Özel Yetenekli Öğrencilerde İnternet ve Oyun Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

Arkadaşlar Oğuzhan YAVUZ tarafından yazılan ve YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ’nde yayınlanan makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezine devam eden özel yetenekli öğrencilerin internet ve oyun bağımlılığı düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeylerinin cinsiyet, yaş durumu, haftalık internet kullanım süresi, internet kullanım amacına göre incelemektir. Ayrıca internet ve oyun bağımlılığı düzeyleri ile algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki de incelenmiştir.

Bu araştırmada ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmaya İstanbul İli içerisinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören 218 öğrenci katılım göstermiştir. Araştırma sonucunda demografik değişkenlere bakıldığında internet ve oyun bağımlılığının cinsiyet, yaş, haftalık internet kullanım süresi,
internet kullanım amacına göre farklılaştığı bulunmuştur. Algılanan sosyal destek düzeyinin ise cinsiyet ve yaşa göre farklılaştığı bulunmuştur. İnternet ve oyun bağımlılığı ile algılanan sosyal destek düzeyi arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür.

Giriş

İnternet genel olarak tanımlandığında bilgi üretme, üretilen bilginin paylaşımı ve karşıdan gelen bilginin anlamlandırılması şeklindedir (Taçyıldız, 2010). Bu tanımdan yola çıkarak; teknolojik gelişmelere paralel olarak iletişim şekilleri de değişmektedir. İnternet günümüz teknolojisinin en önemli iletişim aracıdır. Farklı mekânlarda bulunan kişilerin istedikleri zaman iletişim kurmasına olanak veren internet günümüz sosyal hayatında yerini almıştır (Kaya, 2011). İnternet bu anlamda dünya üzerinde gün geçtikçe hızla büyüyen bir ağ olarak her kesimde kullanımını sürdürmektedir. Devletin her kademesinde, üniversiteler, şirketler ve diğer bireysel kullanımlarda
internet vazgeçilmez bir iletişim aracı durumundadır (Özen ve diğerleri, 2004). İnternetin genel kullanımının dışında bireysel kullanıma açılması ve yaygınlaşması, bilgiye ulaşma özelliğinin yanı sıra her yaş grubundaki kullanıcılar için interneti sosyal etkileşim ve eğlence aracı haline getirmektedir (Ko vd., 2012). Böylelikle
internetin hayatımıza girmesi ile birlikte her alanda kullanımının arttığı, insanların zamanlarının çoğunu internet karşısında geçirmeye başladığı görülmektedir. Bir nevi internetin ikinci bir yaşam alanı haline gelmesi ile birlikte insanların da hayatlarında
birçok değişim beraberinde oluşmuştur. İnternet, insanların duygularını, düşüncelerini, tutumlarını, değerlerini, iletişim tarzlarını, özetle, yaşamının genelini etkilemektedir. Bilinçli kullanıldığında birçok yararı beraberinde getiren internet,
bilinçsiz kullanıldığında ise birçok psikolojik ve ekonomik problemin de kaynağı olmaktadır. Açıkçası bu durum iş yaşamı, aile yaşamı ve sosyal hayatı olumsuz olarak etkilemeye başlamıştır (Çakır ve ark., 2013; Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011). Diğer birçok bağımlılık yaratan durumlarda olduğu gibi aşırı kullanım ve hayat kalitesindeki düşüş interneti yeni bir bağımlılık olarak karşımıza getirmektedir (Kalkan ve Kaygusuz, 2013).
Makalenin devamını okumak için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir