Destek Eğitim Odası ve Uygulama Örnekleri

Destek Eğitim Odası ve Uygulama Örnekleri

Arkadaşlar, hemen hemen hepimiz çocuklarımızın destek eğitim odalarından faydalanmasını istiyoruz. Destek eğitim odalarından yararlanmak için mevzuat nedir, destek eğitim odası açılması ile ilgili süreç nedir, destek eğitim odası programı nasıl olmalıdır, destek eğitim odası malzemeleri neler olmalıdır? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz İstanbul Bilsem tarafından hazırlanan klavuza ait yazıları bulabilirsiniz. Yazının sonundaki linke tıklayarak, klavuzun tamamına da ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Eğitim Odası Destek eğitim odası açılması MADDE 28

(1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç- gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır.

(2) Destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır.

b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir.

c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır.

ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır.

d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.

e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.

f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç- gereç ve eğitim materyalleri bulunur.

g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır.

ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir

 

KAYNAŞIRMA UYGULAMALARI

GENELGE NO : 2008 / 60

8) Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılacaktır.

9) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilecektir. Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası düzenlenmesi yapılmayacaktır.

10) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasında okul öncesi eğitim malzemelerinden ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan araç- gereçlerden yararlanılacaktır. Bu materyal ve donanım ihtiyacı yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilecektir.

• MADDE  11)

İlgi (d) Yönetmeliğin 28’inci maddesinin 2’nci paragrafının (g) alt bendinde destek eğitim odalarında kimlerin görevlendirileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte ilköğretim okullarının 4’üncü ve 5’inci sınıflarında alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde; sınıf öğretmenleri, gerekli ise kendi sınıflarındaki özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileriyle destek eğitim odalarında eğitim- öğretim faaliyeti yürüteceklerdir.

• Ayrıca, ilköğretim okulları ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan alan öğretmenlerinden maaş karşılığı ders saatini dolduramayan öğretmenlerin yanı sıra ders saatini dolduranlardan istekli olanlar destek eğitim odasında ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilebilecektir.

Ortaöğretim Yönetmeliği

• Madde 95- (2) Okul binalarında rehberlik ve psikolojik danışma servisi, derslik, atölye, laboratuvar, yönetim, araç-gereç, resim, müzik, kaynak veya destek eğitim odaları, konferans salonu, öğretmenler odası, kütüphane ve benzeri yerlerle imam-hatip liselerinde uygulama mescidi bulunur. Spor salonu, çok amaçlı salon, spor ve oyun alanları okulun amaçlarına göre düzenlenir. Bina ve eklentilerinin yeterli olması durumunda, ihtiyaca göre hobi alanları ve sosyal etkinlik ortamları düzenlenir, bilimsel ve teknolojik araç- gereçle donatılır.

• Destek eğitim odası

• MADDE 103- (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İlköğretim Yönetmeliği

Madde 144

• Fizikî mekânları yeterli olan ve kaynaştırma eğitim-öğretim yapılan okullarda kaynak odasına yer verilir.

DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASI İLE İLGİLİ SÜREÇ:

• A)Okullarımızda destek eğitim odası açılması amacıyla okul idareleri (RAM’ın bilgisi dahilinde), RAM’lar, İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu; ihtiyaç olması halinde Milli eğitim Müdürlüğü’ne resmi yazıyla talepte bulunur.

• B) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi yazıyı, konuyu görüşmesi ve karara bağlaması amacıyla İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’na havale eder.

• C) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu konuyu değerlendirerek teklifi uygun görmeleri halinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığına, açılması düşünülen özel eğitim sınıfının fiziki yapısının mevzuata uygunluğunun incelenmesi yönünde resmi yazıyla talepte bulunur.

• D)Eğitim Denetmenleri Başkanlığı açılması teklif edilen özel eğitim sınıfını yerinde inceleyerek kararını rapor halinde İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna bildirir.

• E)İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu; özel eğitim sınıfı açılması yönündeki kararı ve Eğitim Denetmenleri Başkanlığının uygun görüşünü belirten raporu doğrultusunda Valilik makamı Onayı için resmi yazışmayı yapar.

• F) Açılan destek eğitim odası Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.

• G) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasında öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

Destek Eğitim Odası Programı

Destek eğitim odasında verilecek ders ve etkinliklerin belirlenmesi:

Dersler;

• Akıl oyunları(2 saat)

• Yaratıcılık(2 saat)

• Bilim uygulamaları(2 saat)

• Düşünce eğitimi(1 saat)

• Müzik(1 saat)

• Görsel sanatlar(1 saat)

• Robotik

• Bilgisayar

Destek Eğitim Odası

Destek eğitim odası ortamı; Öğrencinin güvenli ve rahatça hareket edebileceği şekilde düzenlenmelidir.

• Isı, havalandırma, ışık düzeni, ses yalıtımı ve ortam düzenlemesi konularında etkili bir eğitim ortamı oluşturulması açısından dikkat edilmelidir.

• Destek eğitim odası lavabo vb. gürültünün yoğun olduğu mekânlardan uzak olmalıdır. • Odada birebir eğitim için ayrılan kısmın 2×2 metrekarelik bir alandan az olmamasına dikkat edilmelidir.

• Oda içinde yer alan tahta, masa gibi malzemeler yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. • Odada kullanılacak eğitim araç ve gereçleri öğrencinin yaşına performansına yetenek türüne gör çeşitlendirilmelidir.

• Öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yönelik öğrencinin özelliklerine uygun çalışma kâğıtları vb. hazırlanmalıdır.

Destek Eğitim Odası Malzemeleri

1. AKILLI TAHTA

2. BİLGİSAYAR

3. RENKLİ YAZICI

4. 2 ADET MASA

5. 8 ADET SANDALYE

6. 2 ADET KÜTÜPHANE RAFI

7. KİŞİSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BÖLMELİ DOLAP

8. 4 ADET PUF MİNDER

9. AKIL OYUNLARI DOLABI

10. SANAT MALZEMELERİ DOLABI

11. AKIL OYUNLARI – TİK TAK BOOM(1ADET) – SATRANÇ(2 ADET) – KAPLA(2 ADET)(200’lük) – MANGALA(2 ADET) – KAKUZU(1 ADET) – KLASİK TANGRAM(10 ADET) – ABOLONE(2 ADET) – KATAMİNO(2 ADET) – DİXİT(1ADET) – QUARİDOR(2 ADET) – TİP OVER,RUSH HOUR,CHOCOLATE FİX,HİDE AND SEEK(SAFARİ)(BİREYSEL OYUNLAR) – EQUALİBRO – RUBİK’S RACE

12. SANAT MALZEMELERİ – ÇEŞİTLİ BOYALAR,FIRÇA,TUVAL..VS – EBRU SANATI MALZEMELERİ…VS – MÜZİK ALETLERİ(PERKÜSYON,ORG)

13. KÜTÜPHANE – BİLİM KİTAPLARI – SANAT KİTAPLARI(ÜNLÜ RESSAMLARI TANITICI KİTAPLAR) – DİKKAT VE DÜŞÜN EĞİTİMİ KİTAPLARI

14. PANO

15. MİNDSTORMS(LEGO ROBOT SETİ)

TANILAMA SÜRECİ

1.Rehberlik servisi tarafından sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ve seçim süreci hakkında bilgi verilmesi.

2.Sınıf öğretmenleri tarafından 53 maddelik üstün yetenekli öğrenci gözlem formlarının doldurulması

3.Proje ekibi tarafından gözlem formlarının değerlendirilmesi ve grup zeka testine katılacak öğrencilerin belirlenmesi

4.Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılarak grup zeka testinin okulda uygulanması

5.Grup zeka testi sonuçlarının değerlendirilmesi ve bireysel zeka testine katılacak öğrenci ve velilerine duyuruların yapılması

6.Rehberlik Araştırma Merkezi ile koordineli bir şekilde bireysel zeka testlerinin uygulanması

7.Bireysel zeka testi sonuçlarına göre destek eğitim odasından faydalanacak üstün yetenekli öğrencilere gerekli resmi yöneltmenin Ram tarafından yapılması

8.Destek eğitim odasına seçilen öğrencilerin listesinin düzenlenmesi ve velilerine duyuru yapılması

VELİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

1.Bilim sanat merkezi ile bir araya gelinmesi ve öğretmen eğitimlerinin yapılması

2.Bilim sanat merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve fikir elde etmek amacı ile destek eğitim odasında görev yapan öğretmenler ile birlikte gezi düzenlenmesi

3.Üstün yetenekli öğrenci velilerine yönelik destek eğitim odasında yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verilmesi, broşür ve kitapçık dağıtımı

4.Üstün yetenekli çocukları anlamak konulu velilere eğitim düzenlenmesi.

UYUM SÜRECİ

1.Destek eğitim odası haftalık ders programının hazırlanması

2.Öğrencilere ilgi ve yetenek envanterlerinin uygulanması

3.Velilere yönelik ihtiyaç analizi anketlerinin uygulanması ve veli bilgi formlarının doldurulması

4.Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına göre grupların oluşturulması

5.Torrance yaratıcılık ön testinin uygulanması

EĞİTİM SÜRECİ

• Destek eğitim odasında 6 farklı ders verilmektedir.Bu derslerin içerikleri zenginleştirme ve farklılaştırmaya yönelik esnek bir model şeklinde işlenmektedir.

• Dersler;

• Akıl oyunları(2 saat)

• Yaratıcılık(2 saat)

• Bilim uygulamaları(2 saat)

• Düşünce eğitimi(1 saat)

• Müzik(1 saat)

• Görsel sanatlar(1 saat)

• Öğrenciler destek eğitim odasındaki derslerini okul eğitim-öğretim saatleri içerisinde kendi derslerini etkilemeyecek biçimde sürdürmektedirler

DEĞERLENDİRME

• 8 aylık eğitimin sonunda Torrance Yaratıcılık Son testinin uygulanması

• Dönem sonu gözlem ve değerlendirme raporları.

GELİŞİM RAPORU ÖRNEĞİ(YARATICILIK)

• Öğrenci tüm çalışmalara etkili bir şekilde katılmış, kendisinden istenen yaratıcılık etkinliklerini yerine getirmiştir. Yaratıcılığın boyutlarına göre öğrenciyi değerlendirdiğimizde Akıcılık düzeyi, fikir üretme becerileri akranlarına oranla oldukça iyi durumdadır. Kısa bir zamanda çok sayıda yeni fikir üretebilmektedir. Esneklik düzeyini değerlendirecek olursak, Çok çeşitli konularda, bir yaklaşımdan ötekine geçerek ya da farklı stratejiler kullanarak, çok sayıda düşünce ürettiği gözlemlenmiştir. Orijinallik düzeyi, Alışılmamış, kapsamlı ve ilginç buluşlar ve çözümler geliştirme açısından programın başladığı süreçten bu yana geliştiği, özellikle bu alanının daha da gelişebileceği düşünülmektedir. Detaylandırma düzeyi ise, öğrencinin yaratıcı çalışmalarında gerekli olanın dışında ayrıntılar ekleyebildiği ve zengin ürünler ortaya koyduğu görülmektedir.

AKIL OYUNLARI AMAÇ:

• Milli Eğitimi Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ Oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi; problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.

AKIL OYUNLARI

• BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI:

• A BASAMAĞI- İleri Düzey: Yaratıcı düşünme, analiz etme, özgün fikir ve yaklaşımlar ortaya koyma ve değerlendirme yapma gibi üst düzey bilgi ve becerileri içerir.

• B BASAMAĞI – Orta Düzey: Uygulama yapma ve problem çözme gibi görevler bu basamakta yer alır.

• C BASAMAĞI – Başlangıç Düzeyi: Bu basamak oyunun kurallarını, temel bilgi ve becerileri kazanmayı içerir.

destek eğitim odası eğitim programı

7 Yorumlar

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir