ÖZEL YETENEKLİ (ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERiNDE YAZMA KAYGISI

ÖZEL YETENEKLİ (ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERiNDE YAZMA KAYGISI

Arkadaşlar YUSUF ÖZSOY tarafından 2015 yılında yazılan yüksek lisans tezini sizlerle paylaşıyorum.

Bu araştırma ortaokullarda öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin yazma kaygısı seviyelerinin incelenmesini konu almıştır. Bu doğrultuda araştırmanın problem cümlesi “Özel yetenekli (üstün zekalı ve yetenekli) ortaokul öğrencilerinin yazma kaygısı hangi düzeydedir?” sorusu üzerine kurulmuştur.

Kuramsal çerçevede özel yeteneklilik, üstün yetenekliliğin tanımı, üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri, üstün yeteneklilerin eğitiminin tarihçesi, yazma ve tanımı, yazma kaygısı, yazma kaygısı ve yazarın engellenmesi, yüksek kaygılı ve düşük kaygılı bireylerin özellikleri, yüksek yazma kaygısı gösteren bireylerin davranış, tutumları ve yazılı ürünleri, yazma kaygısı ve özel yeteneklilik konuları ele alınmıştır.

Tek bir ilde bulunan öğrencilerden elde edilen verilerin Türkiye’yi yansıtmayacağının ve araştırılan konunun farklı illerde farklı sonuçlanacağının
düşünülmesi nedeniyle araştırma ülkemizin farklı illerinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yer alan 74 BİLSEM oluştururken, araştırmanın örneklemini 4 BİLSEM’den rasgele seçilen 316 özel yetenekli ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır.

Araştırmanın verileri “Yazma Kaygısı Ölçeği” ve kişisel bilgileri içeren bir form ile toplanmıştır. Uygulanan ölçek Doç. Dr. Havva YAMAN tarafından geliştirilmiş olup, yazma kaygısını ölçmeye yönelik 19 sorudan oluşan 5’li likert tipli bir ölçektir. Araştırma sonuçlarına göre özel yetenekli öğrencilerin yazma kaygıları düşük seviyede çıkmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin yazma kaygıları cinsiyete, farklı illerde devam ettikleri BİLSEM’e, sınıf düzeyine, baba öğrenim durumuna, anne öğrenim durumuna, ailenin aylık gelirine, Türkçe dersini sevip sevmem durumuna, evde internet olma durumuna, okul öncesi eğitim alma durumuna, günlük tutma durumuna, Türkçe ders notuna, kitap okuma düzeyine, yazma etkinliklerinin yeterlilik durumuna ve yazma etkinliklerinde serbestlik verme durumuna göre yorumlanmıştır.

Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre özel yetenekli öğrencilerin yazma kaygısı seviyelerinde cinsiyet, sınıf düzeyine, Türkçe dersini sevip sevmeme durumuna, günlük tutma durumuna, Türkçe ders notuna, kitap okuma düzeyine, yazma etkinliklerinde serbestlik verme durumuna, yazma etkinliklerinde verilen sürenin yeterli olup olmama durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık görülürken; öğrencilerin devam ettikleri BİLSEM’e, baba öğrenim durumuna, anne öğrenim durumuna, ailenin gelir durumuna, evde internet bağlantısı olma durumuna, okul öncesi eğitim alma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık görülmemiştir. Veriler yorumlanmış ve daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuçlara göre yüksek yazma kaygısına sahip öğrencilerin bu durumlarının ortadan kaldırılması için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özel Yetenek, üstün Yetenek, BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezi, Yazma Kaygısı.

Yazının tamamı için tıklayınız.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir